Algemene Voorwaarden

Toepassing

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen allóra Factory BVBA (hierna “allóra Factory”) en de Koper, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Indien de Koper in zijn bestelling een bepaling opneemt die strijdig is met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of Algemene Voorwaarden van allóra Factory, hebben deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en Algemene Voorwaarden voorrang, zelfs indien allóra Factory geen verzet aantekent tegen dergelijke bepaling. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Koper akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en Algemene Voorwaarden in de huidige en toekomstige zakenrelatie tussen allóra Factory en Koper. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek aan de Koper toegezonden.
Wijzigingen in de verkoopvoorwaarden dienen schriftelijk te geschieden bij toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De overeenkomst en haar bijlagen, de offerte van allóra Factory en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op tegenstrijdige bepalingen in bestellingen, bevestigingen, formulieren en alle andere documenten van de Koper.
Onder “schriftelijk” wordt verstaan een document dat door beide Partijen is ondertekend of een document dat als brief, fax, e-mail of een ander dergelijk middel is verzonden.

Aanbieding

Het aanbod is geldig voor een periode zoals daarin vermeld. Tenzij anders vermeld, is het aanbod geldig gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van het aanbod. allóra Factory is gerechtigd de prijs en de levertijd van het aanbod te wijzigen indien omstandigheden die niet aan allóra Factory zijn toe te rekenen daartoe aanleiding geven.

Bestelling en overeenkomst

Bestelling geplaatst in overeenstemming met het aanbod binnen de geldigheidsduur van het aanbod wordt beschouwd als een overeenkomst tussen allóra Factory en de Koper. In die gevallen waarin de bestelling niet berust op een door allóra Factory gedaan aanbod, wordt deze bindend bij aanvaarding door allóra Factory. allóra Factory zendt op verzoek een orderbevestiging aan de Koper. allóra Factory is niet aansprakelijk voor een onjuiste levering volgens een mondelinge bestelling, tenzij de Koper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd, hetzij vóór de levering, hetzij vóór de aanvang van de productie.

Materiaal en toleranties

Materiaaleisen en de gehanteerde toleranties zijn uitsluitend die welke door allóra Factory zijn vermeld in de technische specificaties met betrekking tot en de normen waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. De materiaalvereisten, de toe te passen normen en de toleranties voor speciale producten die volgens de instructies van de koper worden vervaardigd, moeten steeds in de aanvraag of bestelling van de koper worden omschreven. allóra Factory garandeert dat het materiaal in de leveringen in overeenstemming is met de specificaties of de overeengekomen specificaties. Tenzij anders overeengekomen, gelden de toleranties zoals die in het algemeen door allóra Factory worden gehanteerd.

Door de Koper geleverde materialen voor speciale producten

Door de Koper geleverde onderdelen voor speciale producten worden geleverd DDP allóra Factory op het tijdstip zoals vooraf overeengekomen. Voor serieproducten geldt dat het aantal door de Koper geleverde onderdelen het totaal aantal bestelde producten met vijf (5) procent overschrijdt.
De Koper is er voor aansprakelijk dat de geleverde onderdelen in overeenstemming zijn met de overeengekomen maten en specificaties. Voorts is de Koper aansprakelijk voor de kosten die voor allóra Factory ontstaan door gebrekkige of ongeschikte materialen, die om een andere reden niet gebruikt kunnen worden.

Kwaliteit

De Verkoper garandeert de kwaliteit en de kwaliteitscontrole van de geleverde producten.

Monsters (samples)

Indien de procedure en de vergoeding daarvan afzonderlijk is overeengekomen, zal allóra Factory vóór de aanvang van de seriematige leveringen monsters van speciale producten aan de Afnemer leveren. De Afnemer dient de monsters onverwijld te inspecteren en allóra Factory te informeren over de resultaten van deze inspectie. Indien de Afnemer de monsters goedkeurt zonder verdere opmerkingen, aanvaardt allóra Fabriek geen opmerkingen van de geleverde seriematige producten, mits deze overeenstemmen met de goedgekeurde monsters.

Leveringsvoorwaarden, overgang van risico

De leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd volgens de geldende “Incoterms” op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering EXW met levering van allóra Factory (Incoterms 2010). De producten worden geleverd in aangepaste verpakkingen. Indien de producten echter een speciale verpakking vereisen, zal dit afzonderlijk aan de Koper worden aangerekend.

Leveringstermijn en vertraging

Indien allóra Factory vaststelt dat de contractuele leveringstermijn niet kan worden nageleefd, zal allóra Factory de Koper hiervan onverwijld op de hoogte brengen. Indien de vertraging niet te wijten is aan overmacht en de vertraging aanzienlijke nadelen voor de Koper met zich meebrengt, heeft de Koper het recht om de bestelling of een deel ervan te annuleren, op voorwaarde dat de levering meer dan vier (4) weken vertraagd zal zijn. Tenzij anders overeengekomen, is allóra Factory niet gehouden tot betaling van boete, schadeloosstelling of vaste schadevergoeding in geval van vertraging, noch zal allóra Factory verantwoordelijk worden gehouden voor enige indirecte schade of gevolgschade veroorzaakt aan de Koper (zie artikel Aansprakelijkheidsbeperking).

Overmacht

Als overmacht worden beschouwd: arbeidsconflicten, stakingen, uitsluitingen, rellen, oproer, branden, overstromingen, oorlogen, embargo’s, valuta beperkingen of andere omstandigheden buiten de macht van Partijen.
De Partij die zich op overmacht wil beroepen, stelt de andere Partij onverwijld in kennis van de interventie en de beëindiging ervan.

Prijzen

De aangeboden prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde. De belasting over de toegevoegde waarde wordt, indien nodig, toegevoegd aan het eindbedrag van de factuur tegen het op de factuurdatum geldende tarief. allóra Factory behoudt zich het recht voor de prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de productiekosten die niet aan allóra Factory zijn toe te rekenen, zoals belangrijke wijzigingen in de prijzen van grondstoffen of in wisselkoersen en dergelijke.
allóra Factory zal de Koper niet minder dan veertien (14) dagen voor de wijziging in kennis stellen van algemene prijswijzigingen. Indien de Koper de wijziging niet goedkeurt, heeft hij het recht om de bestelling te annuleren binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de informatie over de prijswijziging.

Betalingsvoorwaarden en eigendom van de producten

Betaling dient te geschieden volgens de in de offerte vermelde condities. De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen netto vanaf de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De producten blijven eigendom van allóra Factory totdat deze volledig aan allóra Factory zijn betaald met eventuele vertragingsrente.
Het eigendomsvoorbehoud laat de overgang van het risico volgens artikel ‘Leveringsvoorwaarden, overgang van risico’ onverlet. De Koper mag de producten niet doorverkopen, verpanden, gebruiken, installeren, ombouwen of op welke wijze dan ook verwerken voordat ze volledig zijn betaald. Een inbreuk op deze voorwaarde geeft allóra Factory het recht om alle bestellingen te annuleren en de zakelijke relatie met de Koper met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de Koper zijn betalingsverplichting niet binnen de betalingstermijn nakomt, is allóra Factory gerechtigd verdere leveringen zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Vooruitbetaling als voorwaarde voor een levering

allóra Factory heeft het recht, naar eigen goeddunken, vooruitbetaling te eisen als voorwaarde voor een levering of voortzetting van een lopende levering indien er gerede twijfel bestaat dat het vermogen van de Koper om betalingen te doen in gevaar is gebracht of dat de Koper allóra Factory niet op de vervaldag zal betalen.
In geval van achterstallige betaling zal rente worden geïnd voor elke vertraagde dag volgens de rentevoet zoals vermeld op de factuur of in de algemene voorwaarden.

Gebrekkige levering, garantie

De Koper dient allóra Factory binnen acht (8) dagen na ontvangst van de levering op de hoogte te stellen van alle gebreken aan de levering of aan de producten die hij heeft opgemerkt of had moeten opmerken. Na deze termijn zal de geleverde goederen geacht compleet en in goede staat te zijn en is de Koper niet meer gerechtigd om over een dergelijk gebrek in de levering of de producten te reclameren.
allóra Factory garandeert haar producten volgens voorwaarden gesteld in een aparte Standaard Garantie- en Aansprakelijkheidsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van deze voorwaarden.
Voor speciale producten of in het geval dat het product is geproduceerd volgens door de Koper gegeven specificaties, is allóra Factory er aansprakelijk voor dat de structuur van het product voldoet aan de specificaties. allóra Factory is echter niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn aan materiaal of constructie die door de Koper is besteld, noch is allóra Factory er aansprakelijk voor dat het product geschikt is voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, tenzij anders is overeengekomen. allóra Factory is slechts aansprakelijk voor de schade die ontstaat bij een juist gebruik van het product in omstandigheden waarvoor het product is bestemd. allóra Factory is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve installatie of foutief onderhoud uitgevoerd door de Koper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van allóra Factory. allóra Factory kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor ondeugdelijke herstellingen door de Koper of voor schade ten gevolge van gebruik in ongeschikte omstandigheden of schade ten gevolge van normale slijtage.
De Koper moet de producten die bij de controle van de levering of wegens een onder de garantie vallend gebrek werden geweigerd, op kosten van allóra Factory in hun oorspronkelijke verpakking terugsturen naar allóra Factory. Ons technisch ondersteuningsteam
moet eerst het probleem van een product oplossen om het defect te verifiëren; pas dan zullen zij een Return Merchandise Authorization (RMA) uitgeven die de koper toelaat het product terug te sturen. Pakketten die zonder RMA-nummer worden opgestuurd, zijn niet geautoriseerd en zullen door onze ontvangstafdeling worden geweigerd en op kosten van de afzender naar de afzender worden teruggestuurd. allóra Factory zal de gerepareerde of vervangen producten op eigen kosten naar de oorspronkelijke bestemming sturen.

Technische specificaties en instructies

De eigendom van alle door allóra Factory aan de Koper geleverde tekeningen, schema’s, technische specificaties en instructies blijft berusten bij allóra Factory en deze dienen op verzoek aan allóra Factory te worden geretourneerd. Koper verkrijgt geen rechten op deze documentatie en de daarin opgenomen gegevens/informatie.

Octrooien en andere industriële rechten

allóra Factory is houder van octrooien en andere industriële rechten. Alle tekeningen, monsters, technische specificaties en andere knowhow en alle andere soortgelijke industriële rechten mogen niet worden gebruikt, uitgedrukt, gekopieerd, geïmiteerd, gevraagd, meegedeeld of anderszins ter beschikking gesteld van een derde partij.
Met betrekking tot producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van allóra Factory is het eigendomsrecht op alle technische documentatie met betrekking tot de vervaardiging, het testen en het gebruik van de producten en de industriële rechten daarop blijven berusten bij allóra Factory. De Koper zal zonder schriftelijke toestemming van allóra Factory geen door dergelijke industriële rechten beschermde informatie bij een derde uitdrukken of gebruiken.
De Koper is verantwoordelijk om te onderzoeken of het product beschermd is door een octrooi of een andere beperking zoals bescherming voor patronen en ontwerpen, en allóra Factory hiervan op de hoogte te brengen. Voorts is allóra Factory gerechtigd van de Koper vergoeding te vorderen in geval van schade die allóra Factory lijdt als gevolg van een inbreuk op een dergelijke beperking. Indien een derde een procedure start tegen allóra Factory in verband met een inbreuk op dergelijke industriële rechten is de Koper aansprakelijk voor de kosten en schade daarvan. Voorts is de afnemer jegens allóra Factory aansprakelijk voor eventuele betalingen en bijkomende kosten op schriftelijk verzoek van allóra Factory.

Productaansprakelijkheid, verzekeringsplicht

allóra Factory is aansprakelijk voor schade aan producten en schade aan derden veroorzaakt door de producten van allóra Factory volgens de huidige productaansprakelijkheidswetten in de EU en deze voorwaarden.
Partijen zullen elkaar onmiddellijk op de hoogte brengen bij het ontvangen van informatie over dergelijk letsel, overlijden of schade. De koper zal allóra Factory op de hoogte brengen van alle bijzondere risico’s waarvan hij zich bewust is met betrekking tot eigenschappen of beoogd gebruik van de producten. Bovendien zal de Koper allóra Factory op de hoogte brengen van alle productaansprakelijkheidsclaims die met betrekking tot de producten worden ingediend.
Beide partijen houden op eigen kosten een aansprakelijkheids-, productterugroepings- en productaansprakelijkheidsverzekering in stand die schade aan derden dekt. De verzekeringsdekking moet voldoende zijn en een niveau hebben dat gebruikelijk is in de sector. De dekking zal niet minder dan 100.000 euro bedragen. De Koper is verplicht om op verzoek van allóra Factory een bewijs van de verzekering te overleggen waarin de dekking wordt gedetailleerd.
Indien allóra Factory enige reden heeft om te vermoeden dat het product een gevaar kan vormen voor gebruikers of derden, heeft allóra Factory het recht om de leveringen op te schorten en het product terug te roepen. In dat geval zijn de bepalingen inzake overmacht van toepassing.

Aansprakelijkheidsbeperking

allóra Factory is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve installatie of foutief onderhoud, tenzij allóra Factory zelf de foutieve installatie of het foutieve onderhoud heeft uitgevoerd. allóra Factory is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product. allóra Factory is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade en economische verliezen, zoals gederfde winst. Bovendien zijn de beperkingen van de garantievoorwaarden van een product van toepassing (zie standaard garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden).

Annulering van de overeenkomst

Indien de andere Partij wezenlijk in strijd handelt met bepalingen van de overeenkomst of deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren.
In geval van faillissement, insolventie, ontbinding, liquidatie of indiening van een verzoek daartoe of een soortgelijke regeling waarbij de Koper betrokken is, die gerede twijfel doet ontstaan dat de Koper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, heeft allóra Factory het recht de overeenkomst te annuleren.
allóra Factory heeft het recht de overeenkomst te annuleren indien technische of productiegerelateerde omstandigheden het onmogelijk maken de overeenkomst gestand te doen.

Niet-overdracht

De partijen zullen de overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. allóra Factory heeft evenwel het recht om zonder schriftelijke toestemming van de Koper de overeenkomst of de daarin vermelde rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander lid van allóra Factory of aan een derde overnemer van het bedrijf waarmee de overeenkomst verband houdt.

Diversen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst en maken integraal deel uit van het Aanbod en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De Koper heeft kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden alvorens tot aankoop over te gaan. Bij aanvaarding van het Aanbod worden deze documenten op de overeenkomst van toepassing verklaard en is de Koper daaraan gebonden. De voorwaarden van de overeenkomst worden in de volgende volgorde toegepast:

  1. Voorwaarden in het Aanbod
  2. Algemene Verkoopvoorwaarden van allóra Factory
  3. Productspecifieke Garantievoorwaarden
  4. allóra Factory Standaard Garantie- en Aansprakelijkheidsvoorwaarden
  5. Algemene voorwaarden
  6. Incoterms 2010

Het verzuim van allóra Factory om nakoming of correcte interpretatie of andere rechtsgevolgen van enige bepaling te eisen, tast het recht van allóra Factory om op enig moment daarna alsnog nakoming of correcte interpretatie of andere rechtsgevolgen te eisen niet aan, noch vormt een verklaring van afstand van een schending of verzuim van dit Contract een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf. Elke effectieve verklaring van afstand moet schriftelijk worden gegeven, met vermelding van de specifieke inbreuk of het specifieke verzuim waarop de verklaring van toepassing is.

Arbitrage

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van België. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. Elk geschil of vordering betreffende of in verband met deze overeenkomst, of de verbreking, beëindiging of geldigheid van de overeenkomst, zal definitief worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Bemiddeling in België.
Indien het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie besluit het geschil niet in hun arbitrage te betrekken, zal het geschil worden beslecht door arbitrage in België door één arbiter. In dat geval wordt de arbiter benoemd door de rechtbank van Kortrijk, België en worden de arbitrages gehouden in de stad Kortrijk, België. De taal van de arbitrage is het Nederlands. De beslissing van het scheidsgerecht is definitief en bindend. De partijen kunnen zich wenden tot elke bevoegde rechtbank voor een tijdelijk verbod, een voorlopige voorziening of een andere voorlopige of conservatoire voorziening indien nodig, zonder inbreuk op deze arbitrageovereenkomst en zonder beperking van de bevoegdheden van de arbiters.
allóra Factory zal echter, naar eigen goeddunken, het recht hebben om een vordering op grond van onbetaalde facturen tegen de Koper in te stellen voor de Arrondissementsrechtbank van Kortrijk, België, die in dergelijke gevallen het juridische forum in eerste aanleg zal zijn.