Standaard garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen allóra Factory BVBA (hierna “allóra Factory”) en de Koper, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.

allóra Factory garandeert dat het ontwikkelde product in overeenstemming is met de specificatie zoals gegeven in dit document. Indien het risico bestaat dat niet aan de specificatie kan worden voldaan, zal dit duidelijk in de specificatie en/of offerte worden vermeld.
Een wijziging in de specificatie kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingstijd, productietijd of resulteren in andere kosten. Indien wijzigingen worden aangebracht nadat de specificatie is goedgekeurd zullen wijzigingen in tijd en/of kosten door allóra Factory per brief of per post worden gemeld. De wijzigingen zullen pas van kracht zijn wanneer deze wijzigingen in tijd en/of kosten door de Koper per brief of per post zijn goedgekeurd.

Specificaties zijn slechts bindend zolang allóra Factory de mogelijkheid heeft deze te testen. allóra Factory is niet verantwoordelijk voor de look- and-feel van een product. De Koper kan een product niet weigeren of afkeuren op basis van persoonlijke voorkeuren.
allóra Factory is niet verplicht te bewijzen dat het product in overeenstemming is met de specificatie, tenzij dit in de specificatie is vermeld. Indien de Koper niet aangeeft hoe een bepaalde specificatie bewezen dient te worden, wordt de beslissing genomen door allóra Factory.

allóra Factory garandeert dat het product in overeenstemming is met alle vereiste wettelijke richtlijnen of richtlijnen in verband met veiligheid, milieu of andere voor zover deze zijn gespecificeerd in de specificatie.
CE-certificering wordt alleen uitgevoerd als dit expliciet in de specificatie is vermeld.
Alle documentatie die door allóra Factory wordt geleverd is in het Engels.

De Koper staat toe dat allóra Factory voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derde bedrijven.
De Koper zal een product binnen 30 dagen na levering accepteren (prototypes inbegrepen) tenzij anders vermeld in de specificatie. Alle opmerkingen of klachten dienen eveneens binnen deze termijn per brief of per post te worden medegedeeld.

Indien de opdracht enkel betrekking heeft op de levering van een bestaand product (productie van een eerder ontwikkeld product) dient de levering binnen de 8 dagen na levering aanvaard te worden. Alle opmerkingen en klachten dienen eveneens binnen deze termijn per brief of per post te worden meegedeeld.
Verborgen gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking en binnen 6 maanden na levering van het product per brief of per post te worden gemeld.
allóra Factory is niet verantwoordelijk voor aanpassingen gedaan door de Koper nadat het product geleverd is.
allóra Factory kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het product niet wordt gebruikt zoals beschreven in de specificatie of handleiding.
Onder geen enkele voorwaarde kan allóra Factory verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven, vertragingen of andere aansprakelijkheid (inclusief maar niet beperkt tot financiële verliezen zoals winstderving) veroorzaakt door het gebruik van het product of door het slecht of niet functioneren van het product, zolang het product ontwikkeld en geproduceerd is zoals in de specificatie is aangegeven.

De Koper vrijwaart allóra Factory van alle aanspraken van derden zolang het product is ontwikkeld en geproduceerd zoals in de specificatie is aangegeven.
Indien een klacht gegrond is, heeft allóra Factory de mogelijkheid om het product aan te passen of een nieuw product te ontwikkelen indien het een ontwikkelingsopdracht betreft. Indien het een productie-opdracht betreft, heeft allóra Factory de mogelijkheid om het product te repareren of te vervangen.
Garantiewerkzaamheden worden door allóra Factory uitgevoerd tijdens de normale werkuren. Alleen als er een servicecontract is afgesloten kunnen garantiewerkzaamheden buiten de normale werktijden worden uitgevoerd.

De kosten voor het verzenden van de goederen voor garantiewerkzaamheden naar allóra Factory zijn voor rekening van de Koper. Indien het niet mogelijk is om de goederen naar allóra Factory te verzenden, kunnen garantiewerkzaamheden op locatie worden uitgevoerd. De hieraan verbonden reis- en/of verblijfkosten zijn voor rekening van de afnemer, evenals eventuele extra kosten voor transport, verpakking, verzekering of huur van apparatuur en/of materiaal.
Schadeplichtigheid kan nooit hoger zijn dan vijftien procent van de kosten van de opdracht. Indien allóra Factory kan bewijzen dat zij niet aansprakelijk is voor de beschadiging, het niet of niet goed functioneren van het product, zijn de kosten voor dit bewijs voor rekening van de Koper.

allóra Factory is niet verantwoordelijk voor producten van derden die door allóra Factory aan de Koper worden geleverd.
allóra Factory zal zijn best doen om inbreuk op IP (Intellectuele Eigendom) van derden te voorkomen. allóra Factory kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige inbreuk, tenzij uitdrukkelijk in de specificatie is vermeld dat IP-onderzoek vooraf moet worden gedaan.
Alle documentatie wordt in elektronisch formaat aangeleverd. Indien gedrukt formaat vereist is, dient dit expliciet vermeld te worden in de offerte of specificatie. Indien dit niet vermeld wordt, zijn de extra kosten voor rekening van de Koper.
allóra Factory mag de naam en het logo van de Koper toevoegen aan de referentielijst en het project illustratief documenteren (tekst, foto’s, tekeningen) en aan anderen ter beschikking stellen. Het document zal echter geen gevoelige informatie van de Koper vermelden. allóra Factory kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan goederen die door de Koper zijn ontvangen, als de schade is veroorzaakt door onzorgvuldigheid tijdens de opslag door allóra Factory. De Koper dient alle noodzakelijke informatie aan allóra Factory te verstrekken om de goederen op een correcte manier te kunnen opslaan. allóra Factory zal geen verzekering afsluiten op de goederen die door de Koper aan allóra Factory worden verzonden. Indien een verzekering vereist is, dient deze door de Koper te worden afgesloten of dient in de offerte of specificatie uitdrukkelijk te worden vermeld dat dit door allóra Factory dient te geschieden.
Alle schade die voortvloeit uit gebrekkige goederen die door de Koper aan allóra Factory zijn geleverd, zijn voor rekening van de Koper. De schade kan zowel aan allóra Factory als aan derden worden toegerekend.
Levertijden zijn slechts indicatief. Het aanbod gaat altijd uit van volledige beschikbaarheid van personeel en/of goederen op dat moment. Levertijden zijn niet bindend.
allóra Factory heeft het eigendomsrecht op het product tot het moment dat de offerte volledig is betaald.
Facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen na factuurdatum of volgens de betalingsinstructies op de facturen.
Laattijdige betaling geeft aanleiding tot een interest van 0,05% per dag op het onbetaalde bedrag.
Bij niet-betaling binnen de 44 dagen wordt de intrest verhoogd tot 2,0% per maand en met een minimum van 100€ om de gerechts- en administratieve kosten te dekken.
Bij te late betaling heeft allóra Factory het recht alle lopende en nieuwe opdrachten stop te zetten. Indien goederen niet aan de Koper kunnen geleverd worden om eender welke reden buiten de wil van allóra Factory, heeft allóra Factory het recht om alle kosten door te storten aan de Koper. De garantieperiode vangt echter aan op het moment dat de goederen geleverd kunnen worden.
allóra Factory heeft het recht de aanbieding aan te passen indien wijzigingen in arbeidskosten, materiaalkosten en/of wisselkoers aantoonbaar zijn.
allóra Factory heeft het recht om bij grote opdrachten een vooruitbetaling te vragen. Dit zal duidelijk in de offerte worden vermeld. Niet tijdige betaling van deze vooruitbetaling geeft allóra Factory het recht de opdracht uit te stellen zonder dat dit voor allóra Factory consequenties heeft.

Prijzen worden altijd vermeld in Euro (€) (excl. BTW).